Základní škola a Mateřská škola Holčovice ZŠ a MŠ Holčovice, příspěvková organizace

Speciální pedagog

Speciální pedagog

Mgr. Alexandra Klučarová – klucarova@zsholcovice.cz

Konzultační hodiny pro zákonné zástupce a pro žáky jsou ve vtředu od 11:30 do 12:20 nebo podle individuální dohody.

Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatnou poradenskou činností. Školní poradenské služby jsou definovány vyhláškou o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních č. 72/2005 Sb. Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Úkolem speciálního pedagoga je výchova a vzdělávání dětí postižených různými znevýhodněními – tělesnými, smyslovými, zdravotními nebo poruchami učení. Na naší škole se speciální pedagožka zaměřuje převážně na práci s dětmi se specifickými poruchami učení.

Specifické poruchy učení (SPU) mohou být jednou z příčin školních neúspěchů a mají velmi širokou škálu symptomů. Projevují se různými potížemi při porozumění řeči, čtení, psaní, počítání, neobratností, nepozorností, poruchami paměti. Rodiče si tento problém často uvědomují až při vstupu dítěte do školy. K nejčastějším specifickým vývojovým poruchám učení patří:

  • Dyslexie – specifická porucha čtení. Jedná se o poruchu schopnosti naučit se číst běžnými výukovými metodami a porozumět čtenému textu, přestože inteligence dítěte není snížena.
  • Dysgrafie – specifická porucha psaní, postižení grafomotorického projevu. Dítě píše ztěžka, neobratně, má problém zapamatovat si tvar písmen, písmo je neuspořádané a nečitelné.
  • Dysortografie – specifická porucha pravopisu. Projevuje se ztíženou schopností osvojit si pravopis daného jazyka při běžném vedení.
  • Dyskalkulie – specifická porucha počítání a práce s matematickými symboly
  • ADHD – porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou

V případě nejasností nebo vznikajících problémů se rodiče mohou obrátit na třídního učitele nebo výchovného poradce.

ZŠ a MŠ Holčovice

Nejspíš mě znáte jako Základní školu Holčovice. Nově se jmenuji Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace, z důvodu sloučení školy a školky, které nastalo 1. 7. 2020. Jsem škola plně organizována, poskytuji vzdělání od 1. do 9. ročníku.

 

V současné době má mateřská škola 1 oddělení, o které se pečlivě starají 2 nové, usměvavé paní učitelky. Pro školní rok 2021/2022 se plánuje rekonstrukce školky o další oddělení, které by mělo sloužit dětem od dvou let.