Základní škola a Mateřská škola Holčovice ZŠ a MŠ Holčovice, příspěvková organizace

Školská rada

Volby do školské rady 

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

 

Na základě §167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění,

a zveřejněného volebního řádu vyhlašuje ředitel školy volby do školské rady,

která na základě rozhodnutí zřizovatele má 6 členů.

 

Školská rada

je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

 

Školská rada

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu
  ve školství a dalším orgánům státní správy

 

 • Zřizovatel jmenuje  2 členy školské rady.
 • Volba kandidátů zákonnými zástupci nezletilých žáků se uskuteční písemnou formou  v termínu 5. 10. 2022.
 • Kandidáti do školské rady podávají přihlášku ke kandidatuře písemně, elektronicky na dlapka@zsholcovice.cz nebo ji zašlou poštou na adresu školy tak, aby byla doručena nejpozději do termínu pro přijímání přihlášek a to dle vzoru, který je přílohou tohoto oznámení o konání voleb do školské rady. Na přihlášce uvedou své zdůvodnění kandidatury ve vztahu k práci ve školské radě a přihlášku vlastnoručně podepíší. Přihláška bez podpisu kandidáta nebude přijata.
 • Lhůta pro podání přihlášek zákonnými zástupci nezletilých žáků je ode dne vyhlášení voleb do pátku 16. 09. 2022 do 13:30 hod., poté již přihlášky kandidátů nebudou přijímány.
 • Kandidátky budou zveřejněny od termínu ukončení podávání přihlášek do termínu konání voleb ve vstupu do školy a na webových stránkách školy v záložce Školská rada  na odkazu: zakladni-skola/skolska-rada/.
 • Průběh voleb se řídí volebním řádem, který je přílohou tohoto oznámení o konání voleb do školské rady.

 

V Holčovicích 2. 9. 2022

                                                                                                                Mgr. Jana Válková, MBA

                                                                                                                             ředitelka školy

 

Zápis o průběhu voleb do školské rady 10/2022 (16.35 kB) 

Kandidáti do Školské rady (14.44 kB)

Přihláška do školské rady (14.19 kB)

Volební řád školské rady (18.2 kB)

 

Školská rada – informace

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada:

a)se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším  orgánům státní správy,
i) podává návrh na odvolání ředitele školy,
j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

Zápis o průběhu voleb do školské rady 2022

Zápis o průběhu voleb do školské rady 2022.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 16,35 kB

Zápis o průběhu voleb do školské rady 2020

Zápis o průběhu voleb do školské rady 2020.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 13,02 kB

Zápis o průběhu voleb do školské rady 2019

Zápis o průběhu voleb do školské rady 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 354,8 kB

Zápis o průběhu voleb do školské rady 2017

Zápis o průběhu voleb do školské rady 2017.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 12,89 kB

Zápis jednání školské rady

Zápis jednání školské rady.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 392,31 kB

Volby do školské rady

Volby do školské rady.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 105,59 kB

Usnesení školské rady

Usnesení školské rady.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 383,15 kB

ZŠ a MŠ Holčovice

Nejspíš mě znáte jako Základní školu Holčovice. Nově se jmenuji Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace, z důvodu sloučení školy a školky, které nastalo 1. 7. 2020. Jsem škola plně organizována, poskytuji vzdělání od 1. do 9. ročníku.

 

V současné době má mateřská škola 1 oddělení, o které se pečlivě starají 2 nové, usměvavé paní učitelky. Pro školní rok 2021/2022 se plánuje rekonstrukce školky o další oddělení, které by mělo sloužit dětem od dvou let.