Základní škola a Mateřská škola Holčovice ZŠ a MŠ Holčovice, příspěvková organizace

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, zákonným zástupcům žáků a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Nedílnou součástí je spolupráce se všemi vyučujícími ve škole, vedením školy a dalšími poradenskými zařízeními (PPP, SPC a SVP). Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole.

Činnost ŠPP přispívá zejména k:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími   potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření - prevenci školní neúspěšnosti,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu
 • k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního- prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 • vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně-pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

Výchovný poradce  - Mgr. Miroslava Římanová

Členové školního poradenského pracoviště:

Školní metodik prevence

Mgr. Alexandra Klučarová – klucarova@zsholcovice.cz

Konzultační hodiny ŠMP pro zákonné zástupce a pro žáky jsou ve úterý od 12:00 do 13:00 nebo podle individuální dohody.

Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatnou poradenskou činností. Školní poradenské služby jsou definovány vyhláškou o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních č. 72/2005 Sb.

Metodik primární prevence sociálně patologických jevů se zaměřuje na individuální, skupinovou, třídní a celoškolní preventivní programy, které jsou u žáků školy zaměřené na předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:

 • záškoláctví
 • závislosti
 • násilí
 • další sociálně patologické jevy

 

Standardní činnosti školního metodika prevence jsou:

 • koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy
 • koordinace a participace na realizaci preventivních aktivit školy
 • metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.)
 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů
 • vedení dokumentace týkající se preventivních aktivit školy
 • prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností
 • spolupráce se členy školního poradenského pracoviště a s vedením školy
 • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními

 • Pedagogicko-psychologická poradna Bruntál, pobočka Krnov
 • Pedagogicko-psychologická poradna Jeseník
 • Speciálně pedagogické centrum Bruntál
 • Středisko výchovné péče Krnov

ZŠ a MŠ Holčovice

Nejspíš mě znáte jako Základní školu Holčovice. Nově se jmenuji Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace, z důvodu sloučení školy a školky, které nastalo 1. 7. 2020. Jsem škola plně organizována, poskytuji vzdělání od 1. do 9. ročníku.

 

V současné době má mateřská škola 1 oddělení, o které se pečlivě starají 2 nové, usměvavé paní učitelky. Pro školní rok 2021/2022 se plánuje rekonstrukce školky o další oddělení, které by mělo sloužit dětem od dvou let.