Základní škola a Mateřská škola Holčovice ZŠ a MŠ Holčovice, příspěvková organizace

нагадаємо - зарахування українських дітей до садочка та школи

Zpracování osobních údajů

Základní škola Holčovice, okres Bruntál, příspěvková organizace, IČO 75029499 je příspěvkovou organizací, které je zřizovatelem Obec Holčovice. Na školu je možné se k uplatnění práv, v oblasti osobních údajů, obracet prostřednictvím datové schránky ID DS 84ammga , emailem na adrese zs.holcovice@razdva.cz nebo poštou na adrese Základní škola Holčovice, okres Bruntál, příspěvková organizace, Holčovice 176, 793 71 Holčovice.

Výše uvedenými způsoby je možné uplatňovat práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Zároveň odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů na základě již souhlasu vydaného. Fotografie a údaje uveřejněné na webových stránkách školy před 25.5.2018, bude možné odstranit po podání písemné žádosti o výmaz na výše uvedenou adresu školy.

Základní škola Holčovice, okres Bruntál, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou školy jako správcem osobních údajů, zpracovává, v rámci zajišťování svých činností, osobní údaje pro tyto účely:

1. zápis k základnímu vzdělávání,
2. zajištění základního vzdělávání,
3. zájmové vzdělávání ve škole a školní družině,
4. zajištění školního stravování,
5. poskytování poradenských služeb ve škole,
6. evidence čtenářů školní knihovny,
7. další vzdělávání pedagogických pracovníků,

8. výběrová řízení na zaměstnance,
9. pracovněprávní a mzdová agenda,
10. evidence uchazečů o zaměstnání,
11. evidence úrazů,
12. ochrana majetku a osob,
13. prezentace příspěvkové organizace,
14. organizace exkurzí, výletů, plaveckých a lyžařských kurzů,
15. projekty, žádosti o dotace,
16. vedení účetnictví příspěvkové organizace,
17. smlouvy a objednávky služeb.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li žák na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a datum ukončení vzdělávání ve škole.

Výše vymezené údaje se dále předávají České školní inspekci, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

ZŠ a MŠ Holčovice

Nejspíš mě znáte jako Základní školu Holčovice. Nově se jmenuji Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace, z důvodu sloučení školy a školky, které nastalo 1. 7. 2020. Jsem škola plně organizována, poskytuji vzdělání od 1. do 9. ročníku.

 

V současné době má mateřská škola 1 oddělení, o které se pečlivě starají 2 nové, usměvavé paní učitelky. Pro školní rok 2021/2022 se plánuje rekonstrukce školky o další oddělení, které by mělo sloužit dětem od dvou let.