Základní škola a Mateřská škola Holčovice ZŠ a MŠ Holčovice, příspěvková organizace

Zpracování osobních údajů

Základní škola Holčovice, okres Bruntál, příspěvková organizace, IČO 75029499 je příspěvkovou organizací, které je zřizovatelem Obec Holčovice. Na školu je možné se k uplatnění práv, v oblasti osobních údajů, obracet prostřednictvím datové schránky ID DS 84ammga , emailem na adrese zs.holcovice@razdva.cz nebo poštou na adrese Základní škola Holčovice, okres Bruntál, příspěvková organizace, Holčovice 176, 793 71 Holčovice.

Výše uvedenými způsoby je možné uplatňovat práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Zároveň odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů na základě již souhlasu vydaného. Fotografie a údaje uveřejněné na webových stránkách školy před 25.5.2018, bude možné odstranit po podání písemné žádosti o výmaz na výše uvedenou adresu školy.

Základní škola Holčovice, okres Bruntál, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou školy jako správcem osobních údajů, zpracovává, v rámci zajišťování svých činností, osobní údaje pro tyto účely:

1. zápis k základnímu vzdělávání,
2. zajištění základního vzdělávání,
3. zájmové vzdělávání ve škole a školní družině,
4. zajištění školního stravování,
5. poskytování poradenských služeb ve škole,
6. evidence čtenářů školní knihovny,
7. další vzdělávání pedagogických pracovníků,

8. výběrová řízení na zaměstnance,
9. pracovněprávní a mzdová agenda,
10. evidence uchazečů o zaměstnání,
11. evidence úrazů,
12. ochrana majetku a osob,
13. prezentace příspěvkové organizace,
14. organizace exkurzí, výletů, plaveckých a lyžařských kurzů,
15. projekty, žádosti o dotace,
16. vedení účetnictví příspěvkové organizace,
17. smlouvy a objednávky služeb.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li žák na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a datum ukončení vzdělávání ve škole.

Výše vymezené údaje se dále předávají České školní inspekci, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Kontakt

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Projekty

Projekty naleznete zde

Zřizovatel

Obec Holčovice

Erb obce Holčovice

ZŠ a MŠ Holčovice

Nejspíš mě znáte jako Základní školu Holčovice. Nově se jmenuji Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace, z důvodu sloučení školy a školky, které nastalo 1. 7. 2020. Jsem škola plně organizována, poskytuji vzdělání od 1. do 9. ročníku.

 

V současné době má mateřská škola 1 oddělení, o které se pečlivě starají 2 nové, usměvavé paní učitelky. Pro školní rok 2021/2022 se plánuje rekonstrukce školky o další oddělení, které by mělo sloužit dětem od dvou let.