Školní poradenské pracoviště | Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace

Kalendář akcí

Akce školy
Dětský den
školka

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, zákonným zástupcům žáků a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Nedílnou součástí je spolupráce se všemi vyučujícími ve škole, vedením školy a dalšími poradenskými zařízeními (PPP, SPC a SVP). Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole.

Činnost ŠPP přispívá zejména k:

-poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími   potřebami,

-sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření - prevenci školní neúspěšnosti,

-kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu

k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

-podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního- prostředí a s odlišnými životními podmínkami,

-podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,

-průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi

-vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,

-včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

-předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,

-průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,

-metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně-pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,

-spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,

-spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

 

 

 

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

Výchovný poradce 

Mgr. Miroslava Římanová, kontakt: rimanova@zsholcovice.cz

Konzultační hodiny: kdykoliv po předchozí domluvě

Členové školního poradenského pracoviště:

Školní metodik prevence

Mgr. Petra Fleger, kontakt: flegrova@zsholcovice.cz

Konzultační hodiny: kdykoliv po předchozí domluvě

 

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI ZAŘÍZENÍMI

Pedagogicko-psychologická poradna Bruntál, pobočka Krnov

Pedagogicko-psychologická poradna Opava

Pedagogicko-psychologická poradna Jeseník

Speciálně pedagogické centrum Ostrava Zábřeh, Kap. Vajdy

Speciálně pedagogické centrum Bruntál

Středisko výchovné péče Krnov

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít