Pro rodiče 1. ročníku | Základní škola Holčovice, okres Bruntál, příspěvková organizace

T: 554644101

E: zs.holcovice@razdva.cz

Pro rodiče 1. ročníku

Vážení rodiče,

Ve škole se učíme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „ Škola základ života“, který se zaměřuje na učení pro život a poskytuje žákům všeobecné základní vzdělávání. Důraz klademe na pozitivní klima, individuální přístup a bezpečné prostředí ve škole. Na školu se kdykoliv můžete přijít podívat nebo využít každoročních dnů otevřených dveří.

  Zápis do 1. třídy není zavazující k nástupu na dané škole, vše je na vašem osobním rozhodnutí, proto využijte možnosti seznámit se s prostředím školy. Zákonní zástupci ze spádové i mimospádové oblasti rozhodnutí zapsat své dítě ke školní docházce na naši škole,  si s sebou přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. 

Naše škola je vybavena moderními odbornými učebnami, žáci v hodinách dochází do jazykové multimediální učebny, učebny chemie a fyziky s laboratoří a počítačové učebny. Dále využívají výukové středisko s velkoplošnou projekcí, hudebnu a učebnu výtvarné výchovy s keramickou pecí. Šatny jsou vybaveny uzamykatelnými samostatnými skříněmi pro každého žáka, čímž je zajištěna důsledná ochrana jejich osobních věcí. Nově vybudované multifunkční sportovní hřiště slouží nejen k výuce tělesné výchovy, sportovních soutěží, ale také k pohybovým aktivitám ve školní družině. V průběhu školního roku bude vybudována nová učebna v přírodě a zrekonstruovány další 3 učebny s interaktivními tabulemi, nábytkem, pomůckami a novými počítači.

Provoz školní družiny, zájmová činnost žáků …

V rámci volnočasových aktivit je na škole zřízeno mnoho kroužků, které jsou hrazeny plně základní školou. S ohledem na dojíždějící žáky školy jsou vyučovací hodiny i hodiny zájmových kroužků přizpůsobeny dopravnímu spojení tak, aby žádný žák nemusel trávit dlouhou dobu na zastávce autobusu.

Školní družina je otevřena od 6:30 – 7.20 hod., 11.25 – 16.00 hod.

Děti mají možnost využít nabídky řady hudebních, výtvarných a dalších oborů ZUŠ ve Městě Albrechticích, odkud učitelé dojíždějí za dětmi do naší školy a je jim zde vyhrazen určitý den v týdnu. V kombinaci s provozem školní družiny, mají děti k dispozici různé zájmové činnosti organizované školou či sportovními a společenskými organizacemi v obci. O aktivitách naší školy se můžete dovědět více na www.zsholcovice.cz.

Užitečné rady…

Před nástupem do školy nemusí dítě umět číst, psát či počítat. Vše se bude teprve ve škole společně s ostatními spolužáky učit. Vhodné je však trpělivé naslouchání a odpovídání dítěti na jeho neustálé otázky. Také čtení pohádek, zpívání písniček a rozmlouvání nad tím, co vidíme, je tou nejlepší průpravou před školou, která se jistě mnohonásobně vyplatí.

Zajištění informovanosti rodičů …

K informovanosti rodičů využíváme všech dostupných příležitostí a prostředků. Nejvíce vítáme osobní konzultace rodičů a učitelů za přítomnosti dětí, a to jak v individuálně dohodnutých termínech, tak i v době konání pravidelných třídních a konzultačních schůzek s rodiči. Prospěch žáků je možné sledovat i prostřednictvím elektronické žákovské knížky pod individuálním přihlašovacím jménem a heslem. Na webových stránkách naší školy najdete i týdenní plány učiva pro 1. ročník s různými odkazy na průběžné procvičování aktuálního učiva.

Co vám dále můžeme nabídnout?

- zájmové kroužky

- výuku anglického jazyka od 1. třídy, výuku 2. cizího jazyka od 7. třídy

- zaměření na informatiku a kvalifikované psaní na klávesnici PC

- učení se v přírodě

- přípravu dětí a jejich účast na soutěžích

- sportovní činnost

- zajímavý program školní družiny

- protidrogovou prevenci a prevenci šikany

- lyžařský kurz již od 1. třídy

- plavecký kurz ve 2. a 3. třídě

- exkurze

- besedy

- výlety

- péči o nadané žáky

- péči o žáky se specifickými poruchami učení

- péči o žáky se sociopatologickými projevy

- tradiční, skupinové i projektové vyučování

- individuální přístup


 Mgr. Jana Válková, MBA

 ředitelka základní školy


© ARSYLINE 2017 - 2020 postaveno na systému AKTIVNÍ ŠKOLA
Upozornění
Zavřít
On-line omluvenka

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít omluvenku
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít