ŠABLONY MŠ A ZŠ II VÝZVA č. 02_18_063 | Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace

Kalendář akcí

Akce školy
Dětský den
školka

ŠABLONY MŠ A ZŠ II VÝZVA č. 02_18_063

ŠABLONY MŠ A ZŠ VÝZVA Č. 02_18_063

Naše škola se zapojila do projektu: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020

Název projektu: Společně jedním směrem II.

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012564

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 613 800,- Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Vybrané šablony:

Na základě poskytnuté dotace na projekt „Společně jedním směrem II.“ realizujeme od září 2019 na naší škole mnoho nových aktivit, které přispívají ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky.  Převážná část aktivit je směřována k žákům ohroženým školním neúspěchem nebo k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu min. 8 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti cizího jazyka, čtenářských dílen a polytechnického vzdělávání.

 

2.II/16 Využití ICT ve vzdělání

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky. Pedagogové využijí nové inovativní scénáře výuky.

2.II/17 Klub pro žáky ZŠ

Klub komunikace v cizím jazyce

Činnost klubu komunikace v cizím jazyce bude zaměřená na zejména na rozvoj komunikačních schopností v cizím jazyce. Například: společné a komentované promítání filmů, které nejsou dabované, dramatická výchova v cizím jazyce, překlady textů písní, seznámení s reáliemi zemí.

Od září bude na škole probíhat vždy ve středu od 13.30 – do 14.30 hod.

Vedoucí klubu: Mgr. Alexandra Klučarová 

Klub badatelský

Činnost badatelského klubu je zaměřena na rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných, technických a společenskovědních oborech a na zvyšování funkční gramotnosti v těchto oborech s možností využití polytechnických pomůcek s důrazem na zatraktivnění technického, přírodovědného a environmentálního vzdělávání včetně motivace žáků k dalšímu technickému a přírodovědnému vzdělávání.

Od září bude na škole probíhat vždy ve čtvrtek od 12.30 – do 14.00 hod.

Vedoucí klubu: Mgr. Veronika Říhová

2.II/19 Projektový den ve škole

Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga ZŠ a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den ve škole nebo v jejím blízkém okolí v délce 4 vyučovacích hodin.

2.V/4e) Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD – DVPP v rozsahu min. 8 hodin. Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze.

2.V/11 Klub pro účastníky ŠD

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ŠD

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.

Od září bude na škole probíhat vždy v úterý od 12.30 – do 14.00 hod.

Vedoucí klubu:  Mgr. Martina Tesařová 

Čtenářský klub pro žáky ŠD

Zde mají žáci možnost číst knihy dle svého výběru, navzájem si doporučovat zajímavé knihy a povídat si o domácí četbě. Paní učitelka připraví pro děti takové činnosti, které jsou motivující, pestré a podporují čtení s porozuměním.

Od září bude na škole probíhat vždy v pondělí od 12.30 – do 14.00 hod.

Vedoucí klubu: Mgr. Petra Fleger

 

Naše škola má ve svém ŠVP název „Škola základ života“, a proto jsme v letošním školním roce využili finančních prostředků ze „šablon“ k podpoře dětí, které potřebují pomoc nad rámec běžné výuky. Jednotlivé šablony jsme zvolili v různém počtu dle aktuálních potřeb, a proto některé aktivity poběží po celou dobu trvání projektu (2 roky).

Přáli bychom si, aby tento projekt pomohl dětem a přispěl ke zkvalitnění výuky na naší škole.

 

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít