Multifunkční sportovní hřiště | Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace

Kalendář akcí

Akce školy
Dětský den
školka

Multifunkční sportovní hřiště

Předkladatel projektu: 

Název předkladatele projektu: Obec Holčovice

Adresa předkladatele: Holčovice 44, 793 71 Holčovice, okres Bruntál

IČ: 00295990

1

Záměr projektu

Cílem projektu bylo vybudování multifunkčního sportovního hřiště v areálu Základní školy Holčovice pro zlepšení podmínek výuky tělesné výchovy žáků a školní družiny. Hřiště bude sloužit pro širokou veřejnost v rámci obce Holčovice, svými parametry bude splňovat možnost i pořádání soutěžních her, nejen jako volnočasové vyžití. Pohyb je důležitým faktorem správného vývoje a v prevenci mnoha zdravotních onemocnění. Děti je proto třeba již od nejútlejšího věku seznamovat s pohybovou aktivitou, aby jejich tělo bylo v dobré i psychické kondici.

 

Výstupy projektu

O rekonstrukci zchátralého a zcela nevhodného venkovního sportovního areálu jsme usilovali již několik let. Venkovní areál se využíval nejen pro výuku tělesné výchovy, ale také pro aktivity školní družiny.

 

Výstupy projektu jsou:

 • posílení multifunkčního využití hřiště (rozšíření možnosti realizovaných sportů díky víceúčelovému hřišti a novému lajnování),
 • zkvalitnění sportovní infrastruktury pro posílení sportu v souladu se školním vzdělávacím programem,
 • rozšíření spektra uživatelů a využití areálu,
 • zvýšení kvality přípravy žáků na sportovní soutěže, do kterých se škola zapojuje,
 • vytvoření zázemí pro organizaci venkovních sportovních akcí pořádaných školou.
 • vytvoření zázemí pro aktivity školní družiny,
 • zvýšení bezpečnosti uživatelů sportoviště.

 

Popis projektu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlásilo dotační program - podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury. Do programu se mohly zapojit obce do 3 000 obyvatel se zpracovaným a zastupitelstvem schváleným strategickým rozvojových dokumentem. V rámci dotačního programu byly podpořeny výstupy, na jejichž výběru a přípravě se podílela generace dětí, a které byly zaměřené na rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování sportovních hřišť sloužících pro hodiny tělesné výchovy. Návrh projektu výstavby multifunkčního sportovního hřiště splňoval všechny podmínky dotačního programu.

 

Výchozí situace

Zastaralé školní hřiště se nacházelo v areálu základní školy. Areál byl z části oplocený. Plot byl poškozený, na některých místech zcela chyběl. Snahou školy bylo část školního hřiště zatravnit. Na zatravněné nerovné části se nacházely dvě branky bez výplně. Druhá část hřiště se

skládá z betonových kvádrů, které jsou v havarijním stavu. V roce 2016 došlo k výměně basketbalových košů a nátěru železné konstrukce.

 

Původní stav školního hřiště

 3

 

Zdroj: vlastní zpracování

 

Situační plán multifunkčního sportovního hřiště

5

Zdroj: vlastní zpracování

 

 

Zainteresované strany projektu

 

Aby projekt dosáhl cílového stavu, bylo zapotřebí zmapovat zainteresované strany, které by mohly mít kompetence a kvalifikace k řešení konkrétních úkolů. Vytvořili jsme seznam zainteresovaných stran našeho projektu a analýzu rolí, které jsme zpracovali do tabulky, aby bylo zřejmé, čí zájmy je potřeba naplnit. 

 

Analýza zainteresovaných stran

 

Registr zainteresovaných stran

 

6

Zdroj: vlastní zpracování

V projektu měl hlavní rozhodovací pravomoc zřizovatel školy Obec Holčovice v zastoupení starostou obce. Zpracováním projektové dokumentace bylo osloveno několik firem, ze kterých byla vybrána společnost Inpropo s.r.o. Dohledem nad uskutečněním projektu byl pověřen stavební dozor ve spolupráci se stavební firmou a ředitelkou školy. Klíčové role v projektu hrály stavební úřad Město Albrechtice ve vydání územního rozhodnutí a Ministerstvo pro místní rozvoj venkova, v rámci poskytnutí dotace pro vybudování multifunkčního sportovního hřiště.

 

Zapojení žáků do projektu

V rámci zkvalitnění výuky v jarním období, proběhla na naší Základní škole v Holčovicích beseda na téma „Modernizace školního hřiště“. Byl pozván projektant, autorizovaný stavitel pan Dalibor Sekanina, který se již 30 let pohybuje ve stavebnictví a má velké zkušenosti i se stavebním dozorem různých staveb. Pan Sekanina dětem vysvětlil možnosti modernizace stávajícího sportoviště, a také povinnosti, které se stavbou hřiště vyplývají. Projednával se aktuální špatný a nevyhovující stav školního hřiště, jeho potřebné zkvalitnění a možné doplnění chybějících prvků či zlepšení současných částí prostoru. Dětem byly vysvětleny pojmy

a otázky jako: víceúčelové hřiště, multifunkční hřiště, různé druhy povrchů, doporučené oplocení zabraňující přelétání balónů a zároveň vniknutí nepovolaných osob. Proběhla debata

o novém hřišti s brankami, které by sloužilo jako menší fotbalové hřiště nebo o umístění několika prolézaček pro děti ve volném prostranství, které je součástí pozemku. Dětem byl vysvětlen postup celkové úpravy povrchu hřiště a zrušení půdní hroudy, která překáží ve volném pohybu dětí. Beseda vznikla na základě možnosti získání dotace z Programu obnovy venkova, která byla vyhlášena Ministerstvem pro místní rozvoj. Zúčastnili se jí společně učitelé a žáci 4. - 9. ročníku.

Během měsíce května s dětmi proběhlo v hodinách fyziky a matematiky také měření celé plochy hřiště a jeho následné nafocení. Žáci si jednotlivé hodnoty, které se týkaly rozměrů daného prostoru, pečlivě zapisovali, aby měli přibližný přehled o konkrétní velikosti školního hřiště a mohli tak následně vytvořit reálný návrh nového prostředí.

Účastníky projektu a zároveň soutěže „O nejkrásnější školní hřiště" se stali žáci 4. – 9. ročníku v rámci výtvarné výchovy. Děti měly možnost nakreslit svoje vysněné hřiště a zakreslit do něj všechny nápady. Na bílé papíry nakreslili své požadavky a návrhy na jejich budoucí hřiště. Někteří pracovali ve skupinkách, jiní individuálně. Při práci měli možnost kdykoliv nahlédnout na fotografie jeho staré podoby a k tomu uvedené rozměry, což jim mnohem lépe pomáhalo orientovat se v daném prostoru. Po dokončení všech prací byly vedoucím projektu a ostatními učiteli vybrány nejlepší návrhy školního hřiště. Autoři těchto prací byli následně oceněni.

V rámci předmětu pracovních činností se žáci snažili prostory hřiště zkulturňovat ničením plevelů, okopáváním přerostlých drnů trávy nebo zpravováním pletiva starého plotu.

Snem našich žáků je mít nové, moderní hřiště. Projevili velký zájem také proto, že nikdy v minulosti nebylo natolik útulné pro pobyt jak ve volném čase, tak v hodinách tělesné výchovy. Přáli by si využívat hřiště nejen k malému fotbalu, ale i k dalším míčovým hrám jako je házená, košíková či volejbal. Tyto prostory se využívají i na tzv. „chodící přestávky“, ve školní družině k hrám a odpočinku.

 

Finanční zajištění projektu

Na základě zpracování rozpočtu projektu, finanční náročnost výstavby multifunkčního sportovního hřiště činila 1 226 285,- Kč s DPH.  Z Ministerstva pro místní rozvoj venkova nám byla poskytnuta dotace ve výši 720 169,- Kč. Tato dotace činila 58,73 % z celkového rozpočtu projektu.

 

Finanční zajištění projektu

7

 

Zdroj: vlastní zpracování

Předpoklady projektu:

 • pozitivní dopad na sportovní infrastrukturu obce,
 • adekvátní zázemí pro školní výuku a družinu,
 • vytvoření volnočasového areálu,
 • zázemí pro sportovní organizace a její členy.


Mgr. Jana VálkováKontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít